Zagrożenie wybuchem związane jest najczęściej z wydobyciem, wytwarzaniem, przetwarzaniem, transportem i magazynowaniem substancji palnych. Może się również pojawić w następstwie procesów technologicznych, w których stosowane są substancje z natury niepalne.

W przestrzeniach, w których produkuje się, użytkuje lub przechowuje ciecze łatwo zapalne, np. benzynę, alkohole, rozcieńczalniki organiczne, gazy palne istnieje możliwość przenikania gazów i par tych cieczy do otaczającej przestrzeni i tworzenia z powietrzem mieszanin. Podobnie w czasie obróbki ciał stałych lub produkcji materiałów sypkich mogą do otaczającego powietrza przedostawać się ich pyły i tworzyć z nim mieszaniny.

Gdy w mieszaninie z powietrzem zawarta jest dostateczna ilość czynnika palnego powstaje tzw. mieszanina wybuchowa. Mieszanina wybuchowa pod wpływem dostarczonej energii cieplnej zapala się. Proces spalania tej mieszaniny przebiega bardzo szybko i towarzyszy mu gwałtowny wzrost ciśnienia. Tego rodzaju szybki proces spalania nazywa się wybuchem.

Mieszanina wybuchowa może być zapalona lub pobudzona do wybuchu, najrozmaitszymi czynnikami zewnętrznymi, które dostarczą dostateczną ilość energii do zapoczątkowania reakcji. Czynników tych może być wiele działających pojedynczo lub współdziałających i można do nich zaliczyć min.:

  • iskry w obwodach elektrycznych,

  • wyładowania elektryczności statycznej

Oprawy przeciwwybuchowe stosuje się w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa wybuchu mieszaniny, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.


Dyrektywa 94/9/CE (ATEX) została wprowadzona w życie i jest obowiązkowa od dnia 30 czerwca 2003 roku i ma zastosowanie do elektrycznych i nieelektrycznych produktów stosowanych w miejscach zagrożonych wybuchem.

 

Klasyfikacja obszarów narażonych na wybuch określa środowiska, gdzie atmosfera zawiera palne substancje gazowe (pary lub mgły) - Strefa 0, Strefa 1, Strefa 2.

Środowiska, gdzie atmosfera zawiera palne pyły określane są jako Strefa 20, Strefa 21, Strefa 22.

 

Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem dzielone są na Strefy Zagrożenia.


 

Atmosfera wybuchowa

Rodzaj mieszaniny

Częstotliwość występowania

Mieszanina powietrza z palnymi gazami i parami

 

STREFA 0

występuje stale, przez długie okresy czasu lub często

STREFA 1

może wystąpić w trakcie normalnego działania, sporadycznie

STREFA 2

nie występuje w trakcie normalnego działania, a gdy wystąpi trwa krótko

Rodzaj mieszaniny

Częstotliwość występowania

Mieszanina powietrza z palnymi pyłami

 

STREFA 20

występuje stale, przez długie okresy czasu lub często

STREFA 21

może wystąpić w trakcie normalnego działania, sporadycznie

STREFA 22

nie występuje w trakcie normalnego działania, a gdy wystąpi trwa krótko

 

 

W odniesieniu do sprzętu elektrycznego działającego w Strefie 0, 1, 20 i 21 wymagany jest certyfikat i kontrola produktu przez Jednostkę Notyfikowaną. Wewnętrzne kontrole produktu i tworzenie dokumentacji technicznej potwierdzającej zgodność wyrobu są wymagane na całej linii produkcyjnej dla sprzętu działającego w Strefie 2 i 22.

 

Oprawy przeciwwybuchowe stosuje sie między innymi w przemyśle farmaceutycznym, włókienniczym, spożywczym, chemicznym i petrochemicznym, w garażach i warsztatach.

 

nastepne poprzednie
Copyright(©) 2010 Rawen EXELION projekt i wykonanie: